Đơn vị Khoa KHTN có tổng khối lượng NCKH bài báo quy đổi bình quân cao nhất

Khoa KHTN là đơn vị có khối lượng nghiên cứu khoa học bài báo quy đổi bình quân cao nhất. Khối lượng NCKH bài báo quy đổi bình quân: 202 giờ/Giảng viên.

Bạn cần hỗ trợ?