Khoa KHTN triển khai làm đề thi trắc nhiệm trên máy tính

Theo Quyết định số: 971/QĐ-ĐHĐL ngày 16/7/2018 về việc giao nhiệm vụ xây dựng ngân hàng đề thi trắc nhiệm trên máy tính của Hiệu Trưởng Trường Đại học Điện lực. Khoa KHTN đã họp bộ môn tự nhiên triển khai làm ngân hàng đề thi trắc nhiệm trên máy tính để cho đúng tiến độ của nhà trường. Năm học 2018-2019 bắt đầu cho các em sinh viên thi trắc nhiệm trên máy tính hai môn Vật lý vàHóa học.

Bạn cần hỗ trợ?