Bộ môn Toán

                                       BỘ MÔN TOÁN

 

Trưởng bộ môn

TS. Trần Văn Thắng

Email: thangtv@epu.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Minh Khoa

Email: khoanm@epu.edu.vn

 

PGS.TS. Trịnh Tuân

Email:

 

TS. Lê Thị Thúy

Email: thuylt@epu.edu.vn

 

TS. Hà Hương Giang

Email: gianghh@epu.edu.vn

 

TS. Phạm Trí Nguyễn

Email: nguyenpt@epu.edu.vn

 

TS. Nguyễn Thu Hà

Email: hant@epu.edu.vn

 

TS. Nguyễn Văn Phú

Email: phunv@epu.edu.vn

 

ThS – NCS. Nguyễn Như Quân

Email: quan2n@epu.edu.vn

 

ThS- NCS  Lâm Trần Phương Thủy

Email: thuyltp@epu.edu.vn

 

ThS.  Hồ Thị Hằng

Email: hanght@epu.edu.vn

 

ThS. Trần Thị Quỳnh Chi

Email: chittq@epu.edu.vn

 

 

ThS. Phan Thị Tuyết

Email: tuyetpt@epu.edu.vn

Bạn cần hỗ trợ?