Bộ môn Tự nhiên

     BỘ MÔN TỰ NHIÊN

                   

Trưởng bộ môn

TS. Bùi Xuân Kiên

Giảng viên: Vật Lý

Email: kienbx@epu.edu.vn

 

ThS - NCS. Mai Văn Tuấn

Giảng viên: Vật Lý

Email: tuanmv@epu.edu.vn

 

TS. Đặng Thị Lê Na

Giảng viên: Vật Lý

Email: nadtl@epu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Giảng viên: Vật Lý

Email: oanhntk@epu.edu.vn

 

ThS. Hà Thanh Hòa

Giảng viên: Hóa Học

Email: hoaht@epu.edu.vn

ThS. Phan Hoàng Yến

Giảng viên: Hóa Học

Email: yenph@epu.edu.vn

ThS – NCS. Đào Thị Thảo

Giảng viên: Hóa Học

Email: thaodt@epu.edu.vn

 
Bạn cần hỗ trợ?